Termeni si conditii

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal[1]

STIMATE CLIENT,

Societatea BAILE SARATE S.R.L. având datele de identificare din antet vă informează pe această cale că în data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în baza căruia termenii de mai jos au următoarea semnificație:

            Operatorul înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”).

Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal (definite mai sus) sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Stat terț înseamnă orice stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pot fi: nume; prenume; seria și numărul cărții de identitate/pașaportului/permisului de conducere; codul numeric personal; domiciliu/reședința; numărul de telefon; adresa de e-mail; sexul; cetățenia; date bancare; semnătura; fotografia; adresa dispozitivului electronic care se conectează la rețeaua de internet a societății, date cu privire la starea dumneavoastră de sănătate, temperatura corporală.

 

Furnizarea datelor d-voastră personale corecte și complete este necesară derulării în condiții legale a relațiilor cu societatea BAILE SARATE S.R.L., în lipsa lor societatea aflându-se în imposibilitatea de a vă pune la dispoziție serviciile sale.

Societatea BAILE SARATE S.R.L. nu prelucrează date personale speciale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice, date genetice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanelor vizate.

            În cazul în care ne transmiteți datele d-voastra cu caracter personal prin intermediul internetului, va asiguram ca depunem toate eforturile in vederea protejarii acestora.

Scopurile prelucrării.

Datele d-voastră cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 • îndeplinirii obligațiilor noastre legale precontractuale (procesul de rezervare a locurilor de cazare/SPA, procesul de programare a ședinței de control medical de specialitate, procesul de solicitare/emitere abonament SPA, in functie de optiunile dumneavoastra) și contractuale (pe perioada cazării, a controlului medical și a desfășurării tratamentului, in functie de serviciile solicitate).
 • asigurării serviciilor hoteliere (cazare, masă, etc.) și/sau a serviciilor de tratament/SPA în unitatea noastră, solicitate de către d-voastră.
 • monitorizării securității persoanelor, spațiilor, bunurilor, în acest context societatea putând supraveghea video unele părți interioare și/sau exterioare ale locațiilor societății (parcare, recepție, holuri, curte) în scopul asigurării pazei și protecției persoanelor, bunurilor, valorilor, imobilelor și împrejmuirilor acestora.
 • realizării operațiunilor statistice și de arhivare solicitate de autorități, în cazul în care sunt solicitate.
 • îndeplinirii tuturor obligațiilor legale ale societății ca furnizor de servicii hoteliere si/sau de tratament cum ar fi dar fără a se limita la: verificarea identitatii, a calității de asigurat, a biletului de trimitere, realizarea și finalizarea actului medical, completarea datelor în dosarul electronic de sănătate, raportarea Casei de Asigurări de Sănătate a serviciilor prestate.
 • activităților de marketing direct/reclamă/publicitate/concursuri/măsurare a gradului de satisfacție/campanii organizate de operator, etc, atunci când v-ați exprimat acordul în acest sens și de a primi mesaje comerciale prin e-mail/sms/telefon cu privire la serviciile oferite de Băile Sărate SRL.
 • combaterii pandemiei SARS-CoV-2; a asigurării protecției unui interes public care este esențial și pentru viața persoanei vizate; a efectuării de către autoritățile publice a unor eventuale anchete epidemiologice.

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz, sunt:

 • BAILE SARATER.L.
 • Autoritățile publice.
 • Furnizori de programe IT utilizare la nivelul societății.

Societatea BAILE SARATE S.R.L. nu transferă datele d-voastră cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță decât în cazul îndeplinirii unor obligații legale sau cu consimțământul d-voastră.

Perioada pentru care vor fi stocate datele d-voastră cu caracter personal  este egală cu perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate.

 

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal:

 • 6 alin.1 lit.a din Regulamentul nr.679/2016 al Parlamentului European – persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 • 6 alin.1 lit.b din Regulamentul nr.679/2016 al Parlamentului European – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
 • 6 alin.1 lit.c din Regulamentul nr.679/2016 al Parlamentului European – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.
 • 9 alin.2 lit.b din Regulamentul nr.679/2016 al Parlamentului European – prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor operatorului în domeniul securității și protecției sociale.
 • 9 alin.2 lit.g din Regulamentul nr.679/2016 al Parlamentului European – prelucrarea este necesară din motive de interes public major.
 • 9 alin.2 lit.i din Regulamentul nr.679/2016 al Parlamentului European – prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice.
 • 4 alin.1 din Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.679/2016.
 • HG 237/2001 pentru aprobarea normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice.

Sursa colectării:

Datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi angajatorii, colaboratorii d-voastră, site-uri de rezervari online ș.a.).

 

Drepturile dumneavoastră:

Dreptul de acces – reprezintă dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi informaţii despre cum sunt prelucrate.

Dreptul la rectificare – reprezintă dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – reprezintă dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazurile în care: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul; datele au fost prelucrate ilegal; vă opuneți prelucrării; datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării – se aplică atunci când: contestați exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar d-voastră i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor d-voastră.

Dreptul la portabilitatea datelor – este dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal;

Dreptul la opoziție – în orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc atunci când aceasta prejudiciază un interes public ori un interes legitim.

Societatea BAILE SARATE S.R.L. depune toate eforturile tehnice și organizatorice în vederea asigurării securității datelor d-voastră personale, a protejării lor împotriva distrugerii, dezvăluirii sau a accesului neautorizat asupra lor.

În cazul în care considerați că v-am încălcat vreunul dintre drepturile d-voastră menționate mai sus, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Puteți exercita drepturile sus menționate printr-o cerere scrisă datată, semnată și transmisă către societatea BAILE SARATE SRL prin poștă la adresa Sangeorgiu de Mures, str. Bailor nr.6, județul Mureș sau prin email la adresa: protectiadatelor@clubapollo.ro.

De asemenea, vă puteți adresa responsabilului nostru pentru protecția datelor la aceeași adresă de e-mail de mai sus.

[1] Rev4

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

BĂILE SĂRATE S.R.L. în calitate de operator de date vă mulțumește pentru încrederea acordată în momentul în care ați hotărât să apelați la serviciile noastre și vă asigurăm că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal respectând Regulamentul European nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016.

Cu ajutorul ”Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal” vă explicăm cum prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal și vă informăm echitabil și transparent cu privire la:

 1. Noțiunile de bază definite de Regulamentul European nr.679/2016.
 2. Principiile după care ne ghidăm la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 3. Identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia și ale responsabilului cu protecţia datelor.
 4. Categorii de persoane vizate.
 5. Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopurile în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Legalitatea prelucrării.
 6. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 7. Perioada pentru care vor fi stocate datele dumneavoastră cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă.
 8. Drepturile dumneavoastră.

Ori de câte ori apar modificări legislative sau ale activităților noastre prin care prelucrăm datele dumneavoastră, această ”Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal” va fi actualizată și/sau modificată.

Vă invităm să verificați periodic această informare pentru a cunoaște forma ei actualizată.

 

Noțiunile de bază definite de Regulamentul European nr.679/2016

 • Operatorul este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • Persoana împuternicită de operator este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
 • Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.
 • Persoana vizată este persoana fizică identificată/identificabilă.
 • Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal (definite mai sus) sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:
  • colectarea,
  • înregistrarea,
  • organizarea,
  • structurarea,
  • stocarea,
  • adaptarea sau modificarea,
  • extragerea,
  • consultarea,
  • utilizarea,
  • divulgarea prin transmitere,
  • diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod,
  • alinierea sau combinarea,
  • restricţionarea,
  • ştergerea sau distrugerea.
 • Categoriile speciale de date cu caracter personal:
  • originea rasială sau etnică;
  • opiniile politice;
  • confesiunea religioasă;
  • convingerile filosofice;
  • apartenența la sindicate;
  • prelucrarea de date genetice;
  • prelucrarea de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice;
  • prelucrarea de date privind sănătatea;
  • prelucrarea de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
 • Numărul de identificare național este numărul prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidență și care are aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, numărul pașaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială de sănătate.
 • Prelucrare la scară largă a datelor cu caracter personal are drept obiectiv prelucrarea unui volum considerabil de date cu caracter personal la nivel regional, naţional sau supranaţional, care ar putea afecta un număr mare de persoane vizate şi care sunt susceptibile de a genera un risc ridicat.
 • Stat terț înseamnă orice stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

 

Principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea se face cu respectarea principiilor legale, datele cu caracter personal fiind:

 • prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată (“legalitate, echitate şi transparenţă”);
 • colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (“reducerea la minimum a datelor”);
 • exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (“integritate şi confidenţialitate”).

 

Identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia și ale responsabilului cu protecţia datelor

Identitatea noastră:

 • BĂILE SĂRATE S.R.L. cu sediul în Sângeorgiu de Mureș, str. Băilor nr.6, județul Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J26/1614/1994, având CUI RO6753350.

Ne puteți contacta oricând la:

 • adresa: Sângeorgiu de Mureș, str. Băilor nr.6, județul Mureș,
 • telefon: 0265319159,
 • fax: 0265319877,
 • email: hotel@clubapollo.ro.

Datele de contact al responsabilului cu protectia datelor:

Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică, de modul în care BĂILE SĂRATE S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal sau drepturile dumneavoastră, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor:

 • la adresa de e-mail dedicată protectiadatelor@clubapollo.ro sau
 • la adresa poștală: Sângeorgiu de Mureș, str. Băilor nr.6, județul Mureș.

 

Categorii de persoane vizate

Prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal se adresează:

 • Clienților sau potențialilor clienți;
 • Vizitatorilor locațiilor noastre, alții decât clienții;
 • Vizitatorilor/utilizatorilor site-ului nostru, a paginilor noastre de social media;
 • Participanților la concursurile noastre.

Băile Sărate S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal aparținând minorilor cu vârsta mai mică de 16 ani doar cu consimțământul expres al părinților/reprezentanților legali ai acestora.

Dacă sunteți părinte/reprezentant legal și aflați despre folosirea site-ului nostru și/sau a paginilor noastre de social media de către copilul aflat în grija dumneavoastră, dar nu sunteți de acord cu acest fapt, vă rugăm să ne contactați.

 

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopurile și legalitatea prelucrării

 1. În situația rezervării serviciilor noastre – de cazare, tratament, relaxare – făcute online, prin telefon sau la recepție de către dumneavoastră în mod direct sau de terți (angajatori, colaboratori, site-uri de rezervări online) în numele dumneavoastră, vă prelucrăm în întregime sau o parte din următoarele date:

– nume, prenume;

– domiciliu/reședința;

– seria și numărul cărții de identitate/pașaportului/permisului de conducere;

– cod numeric personal;

– pachetul de servicii ales (hotel/SPA/balneo/strand/restaurant/corporate/baza sportiva);

– datele cardului de credit;

– locul și data nașterii;

– vârsta dumneavoastră și/sau a copiilor dumneavoastră;

– data sosirii;

– data plecării;

– număr de adulți/copii în cameră;

– e-mail;

– număr de telefon;

– cetățenia;

– semnătura;

– fotografia;

– date cu privire la starea dumneavoastră de sănătate (boli, valoarea temperaturii, tratamente, recomandari,  certificate medicale, etc.).

Scopurile prelucrării:

– îndeplinirea obligațiilor noastre legale precontractuale (procesul de rezervare a locurilor de cazare/SPA/balneo, procesul de programare a ședinței de control medical de specialitate, procesul de solicitare/emitere abonament SPA, asigurarea tratamentului medical solicitat, in functie de optiunile dumneavoastra, etc.) și contractuale (pe perioada cazării; a controlului medical, a desfășurării tratamentului și a prestării altor serviciile solicitate).

– asigurarea serviciilor hoteliere (cazare, masă, etc.) și/sau a serviciilor de tratament/relaxare în unitatea noastră, solicitate de către d-voastră.

– monitorizarea securității persoanelor, spațiilor, bunurilor, în acest context fiind supravegheate video unele părți interioare și/sau exterioare ale locațiilor societății (parcare, recepție, holuri, ștrand, terenurile de sport, curte) în scopul asigurării pazei și protecției persoanelor, bunurilor, valorilor, imobilelor și împrejmuirilor acestora.

– realizarea operațiunilor statistice și de arhivare solicitate de autorități, în cazul în care sunt solicitate;

– îndeplinirea tuturor obligațiilor legale ale societății ca furnizor de servicii hoteliere si/sau de tratament;

– în scop de marketing direct/reclamă/publicitate/concursuri/măsurare a gradului de satisfacție/campanii organizate de operator, etc, atunci când v-ați exprimat acordul în acest sens și de a primi mesaje comerciale prin e-mail/sms/telefon cu privire la serviciile oferite de Băile Sărate SRL.

            Temeiul juridic al prelucrării:

– prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

– persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

– prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.

Perioada de stocare:

– în cazul utilizării datelor cu caracter personal în scopul întocmirii unei facturi sau a altor înregistrări fiscale, perioada de stocare este de 10 ani.

– în cazul utilizării datelor cu caracter personal în scopul cazării, perioada de stocare este de 5 ani de la data înregistrării.

– în cazul unui tratament medical, perioada de stocare a datelor speciale cu caracter personal referitoare la starea de sănătate este de 10 ani.

 1. La fiecare accesare a site-ului nostru vă pot fi prelucrate următoarele date:
  • forma anonimizată a adresei IP a computerului/telefonului/tabletei de la care se face accesarea;
  • data și ora accesării sau solicitării;
  • durata vizitei;
  • denumirea paginii accesate/fișierului accesat;
  • pagina de la care a fost accesată respectiva pagină;
  • browser-ul folosit de către utilizator, inclusiv versiunea browser-ului;
  • sistemul de operare folosit de către utilizator;
  • locația generală a dispozitivului de pe care ne contactați;
  • Tipul și marca dispozitivului mobil

Scopurile prelucrării:

– îmbunătățirea navigării pe site;

– furnizarea de statistici, fiind vorba exclusiv de informații care nu permit identificarea persoanei dumneavoastră. Dumneavoastră rămâneți un utilizator anonim.

În acest context sunt utilizate și așa-numite cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni care sunt amplasate în memoria dispozitivului (calculator, telefon, tabletă etc.) pe care îl folosiți pentru a accesa website-ul nostru, permițând astfel recunoașterea unui utilizator anonim. Informațiile colectate de cookie-uri nu rețin numele sau alte date personale, dar utilizează un identificator pentru a putea face deosebirea utilizatorilor.

Cookie-urile sunt folosite în două scopuri: pentru funcționarea și pentru îmbunătățirea website-ului.

Temeiul juridic al prelucrării: – prelucrarea este necesară pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract.

Perioada de stocare: diferă în funcție de cookie-urile acceptate fără a depăși 2 ani de la ultima sesiune.

 1. În cazul în care doriți să ne faceți cunoscută părerea cu privire la calitatea serviciilor noastre, folosind în acest sens formularul pus la dispoziție/site-ul nostru/paginile noastre de social media, vă prelucrăm în întregime sau o parte din următoarele date:
 • nume și prenume;
 • data vizitei;
 • serviciile de care ați beneficiat;
 • numărul camerei;
 • domiciliul;
 • adresa de e-mail;
 • număr de telefon;

Scopurile prelucrării:

– aceste date sunt prelucrate în vederea evaluării și îmbunătățirii serviciilor noastre.

Temeiul juridic al prelucrării:

– prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract.

– aceste date sunt prelucrate la inițiativa dumneavoastră.

– persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

– îndeplinirea obligațiilor noastre legale precontractuale/contractuale.

Perioada de stocare: 1 an de la colectare.

 1. În cadrul procesului de monitorizare video a unor părți interioare și/sau exterioare ale locațiilor societății (parcare, recepție, holuri, curte, ștrand, locurile de practicare a sporturilor) cu excepția spațiilor private (camerele de cazare, toalete, vestiare), va prelucram în întregime sau o parte din următoarele date:

– datele dumneavoastră biometrice – imaginile faciale;

– numărul de înmatriculare a autoturismelor cu care vă deplasați.

Scopul prelucrării:

– asigurarea protecției dumneavoastre, a bunurilor dumneavoastră și a Băilor Sărate S.R.L.

Temeiul juridic al prelucrării:

– apărarea intereselor legitime  ale operatorului.

Perioada de stocare: 30 de zile de la colectare.

 1. În cazul prezenței dumneavoastră în locațiile Băilor Sărate S.R.L. (ștrand, piscine, terenuri de sport, etc.) și/sau a participării la evenimente de grup (concursuri, gimnastică, etc.), organizate în locațiile Băilor Sărate S.R.L. este posibil să surprindem imaginea dumneavoastră și să o prelucrăm în fotografii sau înregistrări video.

Scopul prelucrării:

– promovarea serviciilor noastre pe website-ul și pe paginile de social media pe care le administrăm.

Temeiul juridic al prelucrării:

– prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator.

– persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Perioada de stocare:

– este egală cu perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost prelucrate.

 1. În contextul situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, vă prelucrăm în întregime sau o parte din următoarele date:

– nume și prenume;

– domiciliu;

– serie și nr. act de identitate;

– telefon de contact;

– valoarea temperaturii corporale.

Scopurile prelucrării:

– combaterea pandemiei SARS-CoV-2;

– asigurarea protecției unui interes public care este esențial și pentru viața persoanei vizate;

– efectuarea de către autoritățile publice a unor eventuale anchete epidemiologice.

Temeiul juridic al prelucrării:

– prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale sau îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public;

– prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor operatorului în domeniul securității și protecției sociale;

– prelucrarea este necesară din motive de interes public major;

– prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice;

– apărarea intereselor legitime  ale operatorului.

Perioada de stocare: 5 ani de la colectare.

 1. În cazul participării la campaniile promoționale/concursurile/promoțiile/tombolele organizate de Băile Sărate S.R.L. pot fi prelucrate următoarele date:
 • nume și prenume;
 • adresa de e-mail;
 • numărul de telefon;
 • fotografia/imaginea.

Scopul prelucrării:

– aceste informații sunt prelucrate la cererea dumneavoastră, în scopul înscrierii dumneavoastră în cadrul campaniilor/concursurilor/promoțiilor/tombolelor organizate de Băile Sărate S.R.L.

Temeiul juridic al prelucrării:

– prelucrarea este necesară pentru a face demersuri, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unui contract.

Perioada de stocare:

– este egală cu perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost prelucrate.

 

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise, după caz:

 • Departamentelor din cadrul BĂILOR SĂRATER.L.
 • Autorităților publice.
 • Furnizorilor de programe IT utilizare la nivelul societății.

Societatea BĂILE SĂRATE S.R.L. nu transferă datele d-voastră cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță decât în cazul îndeplinirii unor obligații legale sau cu consimțământul d-voastră.

Perioada pentru care vor fi stocate datele dumneavoastră cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă

Perioada pentru care vor fi stocate datele d-voastră cu caracter personal  este egală cu perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate.

 

Drepturile dumneavoastră

Dreptul de acces – reprezintă dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi informaţii despre cum sunt prelucrate.

Dreptul la rectificare – reprezintă dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – reprezintă dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazurile în care: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul; datele au fost prelucrate ilegal; vă opuneți prelucrării; datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării – se aplică atunci când: contestați exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar d-voastră i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor d-voastră.

Dreptul la portabilitatea datelor – este dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal;

Dreptul la opoziție – în orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc atunci când aceasta prejudiciază un interes public ori un interes legitim.